ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เว็บไซต์ aectravelthai
dot
เว็บไซต์ aectravelthai
dot
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ
dot
bulletภูเก็ต
bulletเกาะสมุย
bulletกระบี่ - ตรัง
bulletเชียงราย - เชียงใหม่
bulletกาญจนบุรี
bulletตราด เกาะช้าง
bulletแม่ฮ่องสอน
dot
โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletนครวัด นครธม
bulletเวียงจันทน์ 1 วัน
bulletเวียงจันทน์ 2 วัน
bulletเชียงขวาง - หลวงพระบาง
bulletวังเวียง - หลวงพระบาง
bulletหลวงพระบาง
bulletลาวใต้
bulletเวียดนามกลาง
bulletเวียดนามใต้
bulletมาเลเซีย - สิงคโปร์
bulletมาเก๊า ฮ่องกง เซินเจิ้น
bulletสิบสองปันนา
dot
Program
dot
bulletTTS 001-002 Udon
bulletTTS 003 UDON - VIENTIANE
bulletTTS 004 VIENTIANE 2 DAYS
bulletTTS 005 Laos 1 Days
bulletTTS 006 NamNgum Lake


เวียดนามใต้

 

แสงทองทัวร์ ขอเชิญเที่ยวเวียดนามใต้ นครโฮจิมินทร์ทะเลวุงเต่า อุโมงค์ขูจี  พระราชวังจักรพรรดิเบ๋าได๋ จัตุรัสโอจิมินทร์ พิพิธภัณฑ์สงคราม
เดินทาง ..............................(4 วัน 3 คืน)
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ - นครโฮจิมินห์ - ทะเลวุงเต่า
05.50 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  เจ้าหน้าที่แสงทองทัวร์คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเอกสารและสัมภาระ นำคณะเช็คอิน
 07.45 น. เหิรฟ้าสู่นครโฮจิมินห์   โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3720
 09.15 น. ถึงสนามบินนานาชาติ ตัน เซิน หยัด นำคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางสู่นครโฮจิมินห์เป็นเมืองท่าริม         แม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม    ปัจจุบันโฮจิมินห์คือดินแดนแห่งความเจริญรุ่งเรืองและศูนย์เศรษฐกิจการค้า         เคยได้รับสมญานามว่าไข่มุกแห่งเอเชีย  
 11.00 น. บริการอาหารกลางวัน จากนั้นเดินทางสู่เมืองวุงเต่า อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของนครโฮจิมินห์หรือไซง่อน  นำท่านชมวัดปลาวาฬหรือวัดลางกาอง สร้างขึ้นมาเพื่ออุทิศให้กับลัทธิปลาวาฬ  เมื่อมีปลาวาฬขึ้นมาตายเกยตื้น จึงมีการเก็บกระดูกปลาวาฬรักษาไว้เป็นอย่างดี จากนั้นเข้าที่พักโรงแรม พร้อมบริการอาหารค่ำ
วันที่สอง จักรพรรดิเบ๋าได๋ - ไซ่ง่อน - จัตุรัสโฮจิมินห์ - ทำเนียบรวมชาติ - พิพิธภัณฑ์สงคราม
เช้า อาหารเช้าที่โรงแรม  จากนั้นเข้าชมพระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได๋ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2476 ได้รับอิทธิพลการออกแบบการปลูกสร้างจากศิลปะประเทศฝรั่งเศล
11.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  แล้วเดินทางกลับสู่ไซ่ง่อน  นำชมทำเนียบรวมชาติ ที่นี่เคยเป็นกองบัญชาการทหาร เคยเป็นทำเนียบประธานาธิบดีเวียดนามใต้  ชมการตกแต่งห้องต่าง ๆ จากนั้นนำชมพิพิธภัณฑ์สงคราม  บริการอาหารเย็น หลังอาหารเข้าสู่ที่พักโรงแรม
วันที่สาม นครโฮจิมินห์ - ไตนินห์ - อุโมงค์ขุจี - โฮจิมินห์
 เช้า  อาหารเช้าที่โรงแรม(6) นำคณะเดินทางสู่จังหวัดตินินห์  ชมโบสถ์ของคนนับถือศาสนากาวด่าย  จากนั้นเดินทางสู่ด่านม๊กไบ๋ติดกับด่านกัมพูชา เชิญถ่ายรูปและช้อปปิ้ง เดินทางสู่ต.ขูจี อาหารกลางวัน(7) แล้วนำชมอุโมงค์ใต้ดินที่มีความยาวถึง 200 กม. ขุดโดยพวกเวียดกงเพื่อหลบหนีการทำลายจากระบิดเชื้อเพลิงของทหารอเมริกัน  ภายในสร้างเป็นห้องนอน ห้องบัญชาการ ห้องประชุม สนามฝึกทหาร เปรียบเสมือนเปรียนเสมือนเมือง ๆ หนึ่ง อุโมงค์แห่งนี้ถูกเปิดเผยภายหลังสงครามเวียดนามสงบลงในสมัยสงครามทหารอเมริกันคิดว่าพวกเวียดกงใช้ไสยศาสตร์สามารถหายตัวได้  เพราะเมื่อโผล่เข้ามาโจมตีแล้วจะหายตัวไป  และเข้าไปโจมตีได้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถ   หาทางลงที่แท้จริงของอุโมงค์ได้ สมควรแก่เวลาเดินทางกลับนครโฮจิมินห์ ช้อปปิ้งที่ร้านขายของ  เข้าสู่ที่พักโรงแรม  บริการอาหาร (8) 
 วันที่สี่  นครโฮจิมินห์ - โบสถ์นอร์ทเธอดาม - ไปรษณีย์กลาง - กรุงเทพฯมหานคร
  เช้า อาหารเช้าที่โรงแรม(9) นำคณะชมโบสถ์นอร์ทเธอดาม ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนาม โดยมีหอคอยคู่สี่เหลี่ยมอยู่ด้านหน้าสูง 40 ม.  เป็นเอกลักษณ์ที่แสนสง่างามของโบสถ์แห่งนี้
11.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (10) อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ตลาดเบนถันห์  ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองของเวียดนาม เช่นไม้แกะสลัก เรือไม้จำลอง เซรามิค ฯลฯ แล้วนำคณะเดินทางสู่  สนามบิน ตัน เซิน หยัด  เช็คอิน
17.55 น. เหิรฟ้าสู่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน  แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3725
19.25 น. ถึงสนามบินนานาชาติสวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการเริ่มที่สุวรรณภูมิ   ผู้ใหญ่ท่านละ  ....................................  บาท
อัตรานี้รวม  -  ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทยแอร์เอเซีย -  ภาษีสนามบินไทยและเวียดนาม     
         -  ค่าโรงแรม 3 คืน  (พักคู่ )  - ค่าอาหาร  10  มื้อตามระบุ        -  ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวในเวียตนาม
         - ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท/ท่าน         -  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ             
        - มัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย       -  ค่าสัมภาระท่านละ 15 กิโลกรัม

อัตรานี้ไม่รวม         *  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด          
           *  ค่าทิปไกด์เวียดนาม / คนขับรถเวียดนาม (วันละ 50 บาท)

 **  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 042-221048, 224166 **
 Copyright © 2011 All Rights Reserved.
Sangthong Travel & Service 544/3-4 Phosri Rd., Muang udonthani 41000 Thailand. Tel.(+66) 42-221-048 Fax: (+66) 42-224-166 Email: ttstraveludon@hotmail.com , sangthong544@hotmail.com ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง