ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เว็บไซต์ aectravelthai
dot
เว็บไซต์ aectravelthai
dot
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ
dot
bulletภูเก็ต
bulletเกาะสมุย
bulletกระบี่ - ตรัง
bulletเชียงราย - เชียงใหม่
bulletกาญจนบุรี
bulletตราด เกาะช้าง
bulletแม่ฮ่องสอน
dot
โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletนครวัด นครธม
bulletเวียงจันทน์ 1 วัน
bulletเวียงจันทน์ 2 วัน
bulletเชียงขวาง - หลวงพระบาง
bulletวังเวียง - หลวงพระบาง
bulletหลวงพระบาง
bulletลาวใต้
bulletเวียดนามกลาง
bulletเวียดนามใต้
bulletมาเลเซีย - สิงคโปร์
bulletมาเก๊า ฮ่องกง เซินเจิ้น
bulletสิบสองปันนา
dot
Program
dot
bulletTTS 001-002 Udon
bulletTTS 003 UDON - VIENTIANE
bulletTTS 004 VIENTIANE 2 DAYS
bulletTTS 005 Laos 1 Days
bulletTTS 006 NamNgum Lake


สิบสองปันนา

ทอแสงทัวร์ นำเที่ยวสิบสองปันนา - สวนม่านทิง -
อนุสาวรีย์โจวเอินไหล - วัดหลวงเมืองลื้อ - โชว์พาราณสี

เดินทางโดยรถปรับอากาศ .......................................... ( 4 วัน 3 คืน )

               อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  ประตูสู่อินโดจีน สปป.ลาว, เวียดนาม, จีน เชิญท่านสัมผัสวิถีชีวิต
ของเขตปกครองตนเอง สิบสองปันนาหรือที่รู้จักกันในชื่อว่า   เชียงรุ่ง /  เชียงรุ้ง /  เชียงฮุ้ง ส่วนชาวจีนเรียกว่า
“จิ่งหง”   เป็นเขตปกครองตนเองของชาวไตลื้อ   ประกอบด้วยไปด้วย 3 อำเภอ คืออำเภอเมืองฮัม หรือกานหลันป้า
อำเภอเมืองไห่และอำเภอเชียงรุ่ง    ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวไตลื้อ  โดยผ่านเส้นทางที่ชาวไตลื้ออพยพมาสู่
ประเทศไทย และสัมผัสเส้นทางคุนหมิง - กรุงเทพฯ  เริ่มต้นจากนครคุนหมิง มณทลยูนนานลงมาทางเมืองซือเหมา
สิบสองปันนา เมืองหล้า บ่อหาน ผ่านเข้าสปป.ลาวที่แขวงหลวงน้ำทา เวียงภูคา  ห้วยทรายแขวงบ่อแก้ว  ซึ่งอยู่
ตรงข้ามกับอำเภอเชียงของประเทศไทย โดยจะก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 ภายในปี 2553   คาดว่าจะ 
แล้วเสร็จภายในปี   2555 เชิญท่านไปสัมผัสวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมก่อนใคร  ชมศิลปะตื่นตาตื่นใจ สัมผัสเส้นทาง
ธรรมชาติได้ในเส้นทางดังกล่าว และนำชมการแสดงจินตลีลา ชุดม็องบาลานาซี  ( เมืองพาราณสี )  อันงดงาม 
ตระกานตา  หากใครไม่ได้รับชม ประหนึ่งดังไม่ได้มาสิบสองปันนา   แล้วไปสัมผัสเมืองวสันตฤดูที่นครคุนหมิง
เมืองเอกของมณฑลยูนาน ชมป่าหิน ถ้ำจิ่วเซียง  พร้อมช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองท่านจะไม่ไปสัมผัสสักครั้งหนึ่งในชีวิต ?

วันแรก    เชียงของ - ห้วยทราย หลวงน้ำทา–บ่อเตน(ชายแดนลาว-จีน) บ่อหาน-เมืองหล้า
06.00 น.   คณะพร้อมกันที่โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ หรือเชียงของรีสอร์ท  อำเภอเชียงของ เจ้าหน้าที่ทอแสง
                ทัวร์คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ทำธุระส่วนตัว ( เปิดห้องอาบน้ำ 4 ท่าน / ห้อง )  จากนั้นบริการ
                อาหารเช้าที่โรงแรม ( 1 )
07.30 น.   เดินทางสู่เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยข้ามเรือ 
                น้ำโขงสู่ห้วยทราย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย-ลาว แล้วขึ้นรถบัสปรับอากาศจีนพร้อมไกด์ลาว
                โดยใช้เส้นทาง R3A ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชนเผ่าทางภาคเหนือ
                สุดของประเทศลาว เช่น เผ่าลาวสูง มุ้ง, เย้า, แลนเด่น, ไทยดำ ผ่านเมืองภูคาและเมืองหลวงน้ำทา ชมวิว
                ทัศน์ที่สวยงาม
13.00 น.   ถึงเมืองหลวงน้ำทา บริการอาหารกลางวัน (2) สัมผัสบรรยากาศแบบไทยเดิมที่เลือนหายจากประเทศไทย
                อันยาวนาน สัมผัสวิถีชีวิตของพี่น้องชาวไทยดำอันงดงาม ออกเดินทางต่อ
15.00 น.   ถึงชายแดนลาว - จีน ที่ด่านบ่อเตน (ลาว) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เดินทางสู่ด่าน
                บ่อหาน (จีน) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งจีน (เวลาจีนเร็วกว่าไทย 1 ชม. ) เดินทางสู่สิบสองปันนา 
                โดยใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ คุนมั่ง–กงลู่ (คุนหมิง – กรุงเทพฯ)  ซึ่งประเทศจีนทุ่มทุนสร้างเส้นทาง  เพื่อเปิด
                เป็นเส้นทางเศรษฐกิจสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถนนมีการเจาะอุโมงค์ลอดภูเขาจากชายแดนจีน-ลาว  ถึง
                นครคุนหมิง จำนวน 50 อุโมงค์  ผ่านเมืองหล้าท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ พี่น้องชาว
                ไตลื้อ เมืองหล้าเป็น 1 ใน 3 อำเภอเขตปกครองตนเอง จ.สิบสองปันนา ผ่านเส้นทางการอพยพของพี่น้อง
                ชาว“ไตลื้อ” เมื่อต้นกรุงรัตนโกสินทร์สู่ประเทศไทยที่จังหวัดน่านและพะเยาดังปรากฏหลักฐานเป็นชื่อบ้าน
                เช่น บ้านแวน บ้านเชียงคำ
18.30 น.   ถึงเมืองหล้า   ประตูแห่งสิบสองปันนาทิศตะวันออก    สัมผัสวิถีชีวิตของพี่น้องชาวไทลื้อ เมืองหล้า 
                ซึ่งยังคงรูปแบบดั้งเดิมไว้อย่างสมบูรณ์ จากนั้นรับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม ( 3 ) หลังอาหารเข้าที่พัก
                โรงแรม JIN XIU HOTEL  หรือเทียบเท่า  พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง   กานหลันป้า – วัดมหาสุทธาวาสราชฐาน – สวนม่านทิง – อนุสาวรีย์โจวเอินไหล-
               เจดีย์ขาว-เจดีย์แปดเหลี่ยม-โชว์พาราณสี
07.00 น.    บริการอาหารเช้าที่โรงแรม( 4 ) แล้วออกเดินทางสู่กานหลันป้า หรือเมืองฮัม ใช้เวลาเดินทางประมาณ
                 40 นาที  วิ่งลัดเลาะภูไปตามภูเขา บางช่วงเส้นทางขนานไปกับแม่น้ำโขง ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม   
                 ถึงกานหลันป้า สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวไตลื้อแบบของจริง  นั่นก็คือนำท่านเดินทาง
                 เข้าหมู่บ้านกานหลันป้า เป็นหมู่บ้านอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมดีเด่นได้รับรางวัล  AAA  จากรัฐบาลกลาง   
                 ชมการพิธีต้อนรับของสาวๆ ไตลื้อ พูดคุยกับพ่อเฒ่าแม่เฒ่าแบบกันเอง นำท่านไหว้พระที่วัดมหาสุทธาวาส
                 ราชฐานหรือวัดสวนหม่อน วัดเก่าแก่ของชุมชนชมเจดีย์ทองพร้อมถ่ายรูปไว้เป็น  ที่ระลึก    จากนั้น
                 นำท่านขึ้นบนบ้านของอีอุ่น บ้านที่ใช้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเมื่อมาเยือนหมู่บ้าน พูดคุยทักทายเที่ยง          รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  ( 5 )  จากนั้นนำคณะชมสวนม่านทิงหรือบ้านถิ่นซึ่งเป็นสวน
                 สาธารณะตั้งแต่สมัยก่อนที่กษัตริย์ไตลื้อใช้เดินเล่น  และพักผ่อนหย่อนใจ ยังเป็นสวนที่ท่านโจวเอินไหล   
                 มาร่วมงานประเพณีสงกรานต์กับพี่น้องชาวไตลื้อ โดยท่านแต่งชุดไตลื้อ  และทางรัฐบาลสิบสองปันนาก็
                 เลยสร้างอนุสาวรีย์ท่านไว้เป็นที่ระลึก จากนี้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาได้ทรงปลูกต้น
                 โพธิ์ไว้เป็นที่ระลึก แล้วชมเจีดย์ขาวและเจดีย์แปดเหลี่ยม ซึ่งสร้างจำลอง ชมและถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก
ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (6)  หลังอาหารนำชมการแสดงจินตลีลาชุดม็องบาลานาซี 
                 (เมืองพาราณสี ) เป็นการแสดงรวมชนเผ่ามณฑลยูนาน ประกอบแสง สี เสียง อลังการงดงามตระการตา  
                 จนถูกเปรียบเปรยว่าหากใครไม่ได้รับชมประหนึ่งดังไม่ได้มาสิบสองปันนา กลับที่พัก TIANCHENG
                 HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม สวนป่าดงดิบ – วัดหลวงเมืองลื้อ - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม  ( 7 ) หลังอาหารเดินทางไปชมสวนป่าดงดิบของสิบสองปันนา  นำท่าน
                นั่งรถกอล์ฟ ชมการแสดงของสัตว์แสนรู้ เช่น เสือ ม้า สิงโต หมี ม้า  ชมการเรียกนกยูงหลายร้อยตัว 
                ออกจากป่ามากินอาหารเสร็จบินกลับไปเหมือนเดิม ไปสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าฮาหนี่หรือ
                ไอ้หนี่ (อาข่า) การเลือกคู่ของสาวๆ ชาวเผ่าไอ้หนี่ ( ท่านที่เป็นผู้ชายถ้าถูกใจสาวๆ ชาวไอ้หนี่ก็จะได้เป็น
                 เข้าบ่าวแต่งงานกับสาวชาวไอ้หนี่  เป็นพิธีสาธิตการแต่งงานของชนเผ่าไอนี หรือ อีก้อ  หากท่านเข้าไป
                รวมพิธีแต่งงาน ท่านจะต้องเสียเงิน 50-100 หยวน ให้เจ้าสาว )  แล้วนำท่านไปชมความสามารถของแต่ละ
                ชนเผ่าในการเล่นเครื่องดนตรีที่หาได้จากป่าบริเวณหน้าน้ำตกผามังกร
12.00 น.   อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ( 8 )  จากนั้นนำชมวัดหลวงเมืองลื้อ สิบสองปันนา  ซึ่งบริษัทพัฒนาการ
                ท่องเที่ยวหยวนห้าว จำกัด สิบสองปันนา ยูนนาน ได้ทุ่มเงินลงทุนเองถึง 350 ล้านหยวน  เพื่อสร้างวัด
                นิกายหินยานหรือเถรวาท และพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในแถบนี้   มาตั้งแต่ปี 2548  สืบเนื่องจาก
                ตระหนักดีว่าศาสนาพุทธนิกายเถรวาทมีประวัติอันยาวนานในสิบสองปันนาพอๆ    กับในแถบเอเชีย   
                อาคเนย์ เช่นไทย ลาว กัมพูชา  พม่าสถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นที่แสดงวัฒนธรรมทางด้านศาสนา  และ
                วัฒนธรรมพื้นเมืองที่ตกทอดมาช้านาน   แล้วยังจะเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยศาสนาพุทธสิบสองปันนา เพื่อใช้
                เป็นที่ศึกษาวิจัยศาสนาพุทธนิกายเถรวาท และท้ายสุดจะเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมศาสนาพุทธ
                นิกายเถรวาท ยังเป็นสถานที่ชาวไตหรือไทลื้อในแถบเอเชียอาคเนย์  ได้สืบค้นเรื่องราวบรรพบุรุษด้วย
18.00 น.   รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ( 9 )  แบบพื้นเมืองไตลื้อ(ขันโตก) พร้อมกับชมการแสดงของสาวๆ
                ชาวไตลื้อ ชมและถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก  จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายนานาชนิด 
                ที่ถนนคนเดิน เลือกซื้ออิสระ ได้เวลาสมควรนำท่านกลับที่พักโรงแรม TIANCHENG HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่  สิบสองปันนา-หลวงน้ำทา-เวียงภูคา-ห้วยทราย-เชียงของ
06.30 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (10) แล้วอำลาเมืองเชียงรุ้ง เดินทางสู่ห้วยทรายตามเส้นทางเดิม
10.30 น.   ถึงชายแดนจีน-ลาว ( บ่อหาน-บ่อเตน ) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรทั้งสองฝั่ง แล้วเดินทาง
                สู่หลวงน้ำทา
11.30 น.   ถึงหลวงน้ำทา รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ( 11 )  หลังอาหารสู่เมืองห้วยทราย ใช้เวลาเดินทาง
                ประมาณ 4  ชั่วโมง ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างทาง
16.00 น.   ถึงเมืองห้วยทราย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งลาว  แล้วนำท่านนั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงสู่อำเภอ
                 เชียงของ จังหวัดเชียงราย ( ประเทศไทย )  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย

อัตราค่าบริการ  ผู้ใหญ่ท่านละ 9,900  บาท (อย่างต่ำกรุ๊ปละ 30-40 ท่าน) 20+1 FOC. 
          พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม  3,800   บาท

เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือ สงกรานต์  คิดเพิ่มท่านละ  2,000 บาท

อัตรานี้รวม   -  ค่าวีซ่าจีน  - ค่าอำนวยความสะดวก ตม.ไทย-ลาว (VIP) ไป-กลับ 
- ค่ารถนำเที่ยวตามเส้นทางที่ระบุ   - ไกด์จีนพูดไทยบริการตลอดเส้นทาง /  ค่าไกด์ลาวพูดไทย   
-  ค่าที่พักโรงแรม 3 คืน ( พักคู่ )    -  ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุ      
-  ค่าอาหาร 11 มื้อตามระบุ      -  ค่าชมโชว์พาราณสี     - ค่าเรือข้ามโขงไป-กลับ 
-  ค่ายกกระเป๋า  ( ใบใหญ่คนละ 1 ใบ )  ฝั่งไทย-ลาวไป-กลับ
อัตรานี้ไม่รวม   *   ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ และผู้ถือเอกสารต่างด้าว 
*  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือรายการ  *  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด   
* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%   *  ค่าประกันการเดินทางและรักษาพยาบาล 
* ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถจีน 10 หยวน/คน/วัน และอื่นๆ ที่มิได้รวมในรายการ ฯลฯ
เอกสารที่ใช้ 1. พาสปอร์ตที่มีอายุเหลือก่อนเดินทาง  6  เดือน  และมีหน้าว่างอย่างน้อย  2 หน้า
2. รูปถ่ายสี(ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)  ขนาด 2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป  
3. เงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน
หมายเหตุ :   โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 Copyright © 2011 All Rights Reserved.
Sangthong Travel & Service 544/3-4 Phosri Rd., Muang udonthani 41000 Thailand. Tel.(+66) 42-221-048 Fax: (+66) 42-224-166 Email: ttstraveludon@hotmail.com , sangthong544@hotmail.com ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง