ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เว็บไซต์ aectravelthai
dot
เว็บไซต์ aectravelthai
dot
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ
dot
bulletภูเก็ต
bulletเกาะสมุย
bulletกระบี่ - ตรัง
bulletเชียงราย - เชียงใหม่
bulletกาญจนบุรี
bulletตราด เกาะช้าง
bulletแม่ฮ่องสอน
dot
โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletนครวัด นครธม
bulletเวียงจันทน์ 1 วัน
bulletเวียงจันทน์ 2 วัน
bulletเชียงขวาง - หลวงพระบาง
bulletวังเวียง - หลวงพระบาง
bulletหลวงพระบาง
bulletลาวใต้
bulletเวียดนามกลาง
bulletเวียดนามใต้
bulletมาเลเซีย - สิงคโปร์
bulletมาเก๊า ฮ่องกง เซินเจิ้น
bulletสิบสองปันนา
dot
Program
dot
bulletTTS 001-002 Udon
bulletTTS 003 UDON - VIENTIANE
bulletTTS 004 VIENTIANE 2 DAYS
bulletTTS 005 Laos 1 Days
bulletTTS 006 NamNgum Lake


นครวัด นครธม
นำเที่ยวกัมพูชา เสียมเรียบ
เดินทาง  ..................................  ( 3 วัน 2 คืน )

วันที่หนึง   อรัญประเทศ–เสียมเรียบ–องค์เจ๊ก องค์จอม –พนมบาเค็ง
09.00 น.    รับคณะที่ด่านปอยเปต ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง (ไทย-กัมพูชา) ออกเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ
                  สู่เส้นทางสายปอยเปต-ศรีโสภณ-กะลัน-เสียมเรียบ รวมระยะทาง 150 กม.โดยประมาณ
12.00 น.    ถึงเสียมเรียบ บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย            เข้าสู่ที่พักโรงแรม Allson Angkor Paradise  พักผ่อนอิริยาบถ  จากนั้นนำท่านนมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง
                   องค์เจ็ก องค์จอม ซิตี้ทัวร์ชมเมืองผ่านย่านธุรกิจที่สำคัญและสวนสาธารณะที่ร่มรื่น ใจกลางเมืองและ
                   พระตำหนักเจ้านโรดมสีหนุ จากนั้นขึ้นชมเขาพนมบาเค็ง ชมทัศนียภาพบนที่สูงจากบริเวณยอดเขา
                   แห่งนี้  สามารถมองเห็นยอดปรางค์ปราสาทนครวัด และชมพระอาทิตย์อัสดงที่สวยงามแห่งหนึ่ง
19.00 น.    บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

             

วันที่สอง   ปราสาทบันทายสรี –ปราสาทตาพรหม– ปราสาทบายน - ปราสาทนครวัด
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม  จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองนครธม ชม “ปราสาทบายน” ซึ่งบนยอดปรางค์
                 มีการจำหลักพระพักตร์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร   พระพักตร์มีรอยยิ้มที่เรียกว่า  “ยิ้มแบบบายน” 
                 นำท่านผ่านชมกลุ่มปราสาทบริวารในเขตเมืองนครธม อาทิเช่นปราสาทบาปวน,พิมานอากาศ,ลานพระเจ้าขี้เรื้อน,
                 ระเบียงช้าง จากนั้นนำท่านชม“ปราสาทบันทายสรี” หรือ แปลว่า ป้อมแห่งสตรี ซึ่งเป็นปราสาทหินทรายขนาดเล็ก
                 ที่สร้างด้วยหินทรายสีชมพูเนื้อละเอียด เป็นที่เลื่องลือในความสวยงามของการจำหลักลวดลายอันวิจิตร
                 อ่อนช้อยที่สุด และได้รับการยกย่องให้เป็น “รัตนชาติที่แท้แห่งสถาปัตยกรรรมขอม”
12.00 น.   อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  หลังอาหารนำคณะชม “ปราสาทตาพรหม” ซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สร้างขึ้นเป็นวัด
                 ในพุทธศาสนาเพื่อถวายพระราชมารดา ภายในปราสาทร่มรื่นด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีอายุนับร้อยปี ที่เรียกว่า
                 “สะปง ” เป็นไม้เนื้ออ่อนชอบขึ้นตามก้อนหินที่มีความชื่น และรากไม้ของต้นสะปงเลื้อยรัดตามตัวปราสาท ทำให้มี
                 รูปแบบเฉพาะดูแปลกตา   จากนั้นนำท่านชมความยิ่งใหญ่ลังการของ “ปราสาทนครวัด” Angkor wat 1 ใน 7
                 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก  และมหาปราสาทแห่งนี้มีความสำคัญที่สุด.!ในกลุ่มโบราณสถานต่างๆของอาณาจักรขอม 
                 ในการก่อสร้างใช้แรงงานนับแสนคน ใช้ช้างลากกว่า 4,000 เชือก วิศวกร 3,000 คน บริเวณระเบียงคตแต่ละชั้น
                 มีการจำหลักภาพบอกเล่า กองทัพพระเจ้าสุริยวรมัน  ที่ 2 และภาพกองทัพเสียมกุก ,ภาพเทวดาและอสูรการ
                 กวนเกษียรสมุทร  และภาพรูปอัปสราหรือนางอัปสร ที่มีรูปแบบการแต่งกายและทรงผม ต่างๆ อยู่บริเวณผนังรอบๆ
เย็น           บริการอาหารเย็น บุปเฟ่ต์อินเตอร์เนชั่นเนลที่ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

               

 วันที่สาม     เสียมเรียบ – ช้อปปิ้ง – ปอยเปต – อรัญฯ
07.00 น.   อาหารเช้าที่โรงแรม  จากนั้นนำคณะไปช้อปปิ้งที่ตลาดเก่าซาจ๊ะ เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นของฝาก
                 ญาติมิตรอาทิ เช่นปลากรอบ,เสื้อยืด,ผ้าพันคอ, หิน-ไม้ แกะสลักและสินค้าพื้นเมืองอื่นๆ จากนั้นอำลาเมือง        
                 เสียมเรียบ เดินทางกลับเส้นทางเดิม ผ่านหมู่บ้านแกะสลักหิน แหล่งผลิตสินค้าที่ระลึกจำพวกหินแกะสลักนานาชนิด
12.00 น.  ถึงด่านปอยเปต  บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร Tropicana Casino  แล้วนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าออก
                เมืองเรียบร้อย  เดินทางกลับบ้านเรา      
* สิ้นสุดการบริการ *

อัตราค่าบริการ    พักโรงแรม 4 ดาว ท่านละ  6,900  บาท   พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม  2,000  บาท 
อัตราค่าบริการนี้รวม    -  ค่ารถนำเที่ยวตามเส้นทาง   -  ค่าที่พักโรงแรม  2 คืน (พักคู่)    
                  -  ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในเส้นทาง    -  ค่าเข้าชมสถานที่  
                  -  ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น      -  ค่าวีซ่าเข้ากัมพูชา            -  ประกันอุบัติเหตุเพื่อการเดินทาง
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง  1.  พาสปอร์ตที่มีอายุใช้งานถึง 6 เดือน  นับถึงวันกลับเข้าไทย
          2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 แผ่น  ถ่ายด้วยฟิล์มสีโกดักหรือฟูจิ รูปที่ปริ้นจากคอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้

 

 Copyright © 2011 All Rights Reserved.
Sangthong Travel & Service 544/3-4 Phosri Rd., Muang udonthani 41000 Thailand. Tel.(+66) 42-221-048 Fax: (+66) 42-224-166 Email: ttstraveludon@hotmail.com , sangthong544@hotmail.com ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง